Inleiding

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Portret van Nu omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacybeleid zit op de door Portret van Nu aangeboden dienstverlening en de daarbij behorende websites. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. U wordt aangeraden om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Verwerken van persoonsgegevens

Portret van Nu als bewerker
Portret van Nu maakt foto’s in opdracht van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bestaan uit onder meer zorginstellingen en verenigingen. Vervolgens worden de foto’s in sommige gevallen door Portret van Nu online ter beschikking gesteld aan bijvoorbeeld familieleden of verzorgers. De foto’s blijven anderhalf jaar beschikbaar. Al deze activiteiten voert Portret van Nu uit in opdracht van de opdrachtgevers. Portret van Nu wordt daarom voor deze activiteiten aangemerkt als ‘bewerker’ als bedoeld in de privacywetgeving.

Portret van Nu als verantwoordelijke
Zoals aangegeven worden sommige foto’s online beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld familie of verzorgers. Voor die personen is het mogelijk om de voor hen relevante foto’s te bestellen. Als men dat wil, wordt door het plaatsen van een bestelling een overeenkomst met Portret van Nu aangegaan. Bij het aangaan en uitvoeren van die overeenkomst worden persoonsgegevens door Portret van Nu verwerkt. Dit zodat de betreffende foto’s uiteindelijk bezorgd kunnen worden bij de personen die de foto’s besteld hebben. Het gaat hier om een gegevensverwerking van de gewenste foto’s, de NAW-gegevens en het e-mailadres van de personen die de foto’s bestellen. Deze gegevens mag Portret van Nu verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is verplicht. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. De NAW-gegevens en het e-mailadres van personen die een bestelling plaatsen worden – naast dat deze persoonsgegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst – voor onbepaalde tijd opgeslagen in het relatiebeheersysteem van Portret van Nu. Deze persoonsgegevens worden daarin opgeslagen zodat Portret van Nu bestaande klanten kan informeren over vergelijkbare producten en diensten. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Portret van Nu. Dit belang bestaat concreet uit een gerechtvaardigd commercieel belang van Portret van Nu bij het onderhouden van rechtstreekse contacten met klanten.

De door Portret van Nu gemaakte foto’s worden door Portret van Nu ook verwerkt om deze voor anderhalf jaar te bewaren. Deze gegevensverwerkingen voert Portret van Nu in opdracht van de zorginstellingen, verenigingen of privépersonen uit, zodat bijvoorbeeld familie of verzorgenden de bestellingen van de foto’s kunnen plaatsen. Dit biedt de mogelijkheid om achteraf nabestellingen te kunnen plaatsen. Als Portret van Nu voor deze gegevensverwerkingen als ‘verantwoordelijke’ wordt aangemerkt, dan zijn deze gegevensverwerkingen noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Portret van Nu. Dit belang bestaat concreet uit het kunnen aanbieden van dienstverlening die over het algemeen door de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (dan wel van diens vertegenwoordiger(s) als positief wordt ervaren. De personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (dan wel van diens vertegenwoordiger(s)) worden over deze gegevensverwerkingen geïnformeerd en zij worden gewezen op de mogelijkheid om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Voor deze gegevensverwerkingen heeft Portret van Nu (zekerheidshalve) ook toestemming gevraagd aan de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (dan wel van diens wettelijk vertegenwoordiger(s) vóórdat door hen een bestelling is geplaatst. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan).

Op de website van Portret van Nu is een contactformulier beschikbaar. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Portret van Nu de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Portret van Nu. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Portret van Nu om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen.

Bewaartermijn

In dit privacybeleid is aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Portret van Nu de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies.

Beveiliging

Portret van Nu heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo is de website van Portret van Nu onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat.

Bewerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Portret van Nu worden verwerkt door zogenoemde bewerkers en subbewerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat onze website host, het bedrijf dat een afdruk maakt van de foto’s en het postorderbedrijf dat bestellingen verwerkt om deze te kunnen bezorgen. De bewerkers en subbewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Portret van Nu en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de hierboven genoemde bewerkers en subbewerkers) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de geldende privacywetgeving. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, dan kan gebruik worden gemaakt van de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Deze rechten komen in voorkomend geval ook toe aan de vertegenwoordiger van degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 1 september 2017.